BERA TEST (BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY)

BERA je otoneurološki test kojim se ispituje slušna (auditivna) funkcija moždanog stabla u odgovoru na zvučne stimuluse.

Samo testiranje i tumačenje rezultata vrši lekar audiolog-specijalista otorinolaringologije.
Ovim testom moguće je proceniti brzinu prolaska nervnog impulsa kroz slušni živac. Pregled traje do 60 minuta.

  • Zdrav slušni nerv prenosi nervne impulse od unutrašnjeg uva (kohlee) do moždanog stabla. Ovim ispitivanjem može se utvrditi brzina kojom nervni impulsi stižu u produženu moždinu i više nivoe centralnog nervnog sistema (CNS-a) i da li postoji kašnjenje koje može ukazati na postojanje oboljenja slušnog nerva. Na ovaj način se može utvrditi tip (konduktivno ili senzorineuralno), stepen (prag sluha) i mesto oštećenja sluha (unutrašnje uvo ili viši delovi slušnog puta).
  • Pored određivanja praga sluha, BERA se koristi i u otoneurološkoj dijagnostici kod pacijenata sa jednostranim ili asimetričnim oštećenjem sluha (tumori slušnog nerva, tumori moždanog stabla, različite neurološke bolesti -multipla skleroza, senzomotorna degenerativna neuropatija i druge).
    BERA je objektivna metoda koja ne zavisi od saradnje pacijenta. Izvodi se u ležećem položaju. Poželjno je da budete mirni ili da spavate. Kod dece se izvodi u prirodnom snu, sedaciji ili retko u kratkotrajnoj anesteziji.
  • Preko slušalica se puštaju različiti zvuci. Ovim testom meri se promena električne aktivnosti mozga (EEG) pri emitovanju zvučnih stimulusa. Preko elektroda koje se postavljaju na površinu glave (na predeo iza uva, čelo i teme) registruju se električni potencijali. Nalaz se interpretira na osnovu dobijenih talasa koje uređaj registruje.

Procedura ne nosi nikakav rizik od komplikacija i nije bolna.

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.